Meghan Markle – In worthy praise of a genuine Earth Angel.

By Stanley Collymore

While it’s perfectly true and quite self-evident to any
ostensibly thinking person that the comprehensively
underlying circumstances of one’s birth and the
then instantly and wholly direct consequences
which follow thereafter are totally and thus
accordingly, will always be outside either
the control or influence of that created
child that was ultimately born, none the less the crucial
developmental process or otherwise that afterwards
result as an outcome of all births are very much
a window of opportunity for those personally
involved to seriously envisage, consciously
set out to fashion in their own image and
then essentially implement the kind of
meaningful, thoroughly empathetic
regarding other people and hence
safeguard the kind of markedly
productive, unequivocal and
entirely confident lifestyle
that that person wants to
and raptly opts to lead.

And naturally, you young lady most undoubtedly, as
has been scrupulously observed by all those with
a functioning brain in their particular cranium
and additionally is capable of and sensibly
prepared to utilize it, and moreover has
even a smidgeon of compassion and
necessary humanity in their heart-cum-psychological
system, knows intuitively that already from your
seminal years you’ve quite successfully and
resourcefully, adeptly and systematically
mastered the principled art of skilfully
garnering and skilfully deploying
the most salient, creditable and
effective aspects of humanity.

© Stanley V. Collymore
18 May 2018.

Author’s Remarks:
Much has been written and said about Meghan Markle, not all of it the least flattering, and in the latter case evidently for endemic racist reasons, since the news broke of her involvement with and Prince Harry and subsequently in the wake of their official engagement. To which I will unequivocally and unapologetically to all these intellectual retards and lowlife specimens of supposedly Homo sapiens, which I doubt very much that they are, eat your hearts out. And if in the 21st Century you consciously want to live in your self-indulgent, delusional, fictional and transparently sewer-infested environment then, by all means, be my guest.

However, for my part and in tandem with everyone whether in Britain, the Commonwealth or indeed the rest of the world who wants to genuinely wish Harry and Meghan along with those who do matter most to them the very best for their forthcoming nuptials on Saturday the 19th May 2018 and, of course, an exceedingly happy married life together.

 

Advertisements

You never lost your cool or were you ever intimidated, Cyrille Regis!

By Stanley Collymore

When the Heavenly Roll is called up yonder you will certainly
be there my Black brother and enduring friend. For although
it’s obviously both sadly and regrettably the end of your
truly amazing existence amongst us here on earth
Cyrille Regis, the methodically appreciative
and, in earnest, a welcoming reception to
warmly and generously celebrate the
full, commonly advantageous and indisputably rewarding life
that you led and iconically through it was an inspiration
force to others during the noteworthy times of the
fifty-nine years you were here among us, and
themselves conjoined with the undeniably
splendid legacy which you the spirited
Cyrille Regis have bequeathed to
us will definitely, I know, and
enduringly so not only here on Earth, your
previous home, but correspondingly too
in Heaven with the Celestial Throng
of Angels, Archangels, and also
God Almighty Himself quite
handsomely, respectably
overwhelmingly, and
naturally fittingly be
entirely rewarded.

© Stanley V. Collymore
14 May 2018.

Author’s Remarks:
On the 14 January 2018 I was both physically and emotionally stunned to learn of the tragically sudden and unexpected death of the legendary and icon Cyrille Regis just shortly before what would have been his 60th birthday on the 9th February 2018.

It’s exactly four months now since Cyrille Regis died of a totally unforeseen heart attack, and the traumatic effect and unbeliveability of his death, the sheer suddenness of it the ironic nature of it happening to a man who was always the epitome of fitness and an exemplary healthy lifestyle was then and still is exceedingly hard for me to come to terms with.

And I’m absolutely sure that it doesn’t require a quantum leap of imagination to assume how absolutely devastating this tragic blow was and evidently still is to Cyrille’s widow Julia and his children from his first marriage. And to all of them as well as Cyrille’s closest personal friends and many colleagues, and especially so in the world of football, I extend my deepest sympathies with you and similarly convey my profound and sincerest condolences.

I did pay my tributes to Cyrille at the time of his unfortunate death but I’ve waited until this time to publish the poem I’ve written in commutation of him as I didn’t want to intrude on the grief and sadness of his tragic loss to Julia, Cyrille’s children and everyone else who was particularly close to Cyrille.

Much has been written and said about Cyrille since his passing and among the many glowing tributes that he has justifiably received I would like to add my humble one and say openly, proudly and unapologetically that Cyrille was a man of the greatest stature and what he did not only for football in England but for the dignity, respect and unity of our Black and Afro-Caribbean community in the face of blatant and institutionalized racism is unquantifiable and for which people like myself will enduringly be grateful.

God eternally Bless you Cyrille and as you assume your rightful place among the Heavenly host, we who are still here on earth and worship you for what you did will forever remember you until we too take our place with you in the Celestial Kingdom. Gone and obviously no more with us physically my friend but I assure you Cyrille Regis you’ll never be forgotten.

Du har aldrig förlorat din coola eller var du någonsin skrämmad, Cyrille Regis!

Av Stanley Collymore

När den himmelske rullen är uppkallad kommer du säkert var
där min svarta bror och bestående vän. För även om Det är
uppenbarligen både tyvärr och tyvärr slutet på din
verkligen fantastisk existens bland oss här på
jorden Cyrille Regis, den metodiskt upps –
kattande och på allvar en välkomnande
mottagning till varmt och generöst
firar fullt, allmänt fördelaktigt och obestridligt givande liv
att du ledde och ikoniskt genom det var en inspiration
tvinga till andra under de anmärkningsvärda tiderna
av femtiofem år var du här bland oss, och själva
sammanfogade med otvetydigt fantastiska arv
som du den spirituerade Cyrille Regis har
bockat till vi kommer definitivt, jag vet,
och varaktigt så inte bara här på jorden,
din tidigare hem, men motsvarande
också i himmelen med den him-
melske tron av änglar, ärke-
änglar och också Gud All-
smäktig själv ganska
vackert, respekta-
belt överväldiga-
nde och naturl-
igt passande
helt belönad.

© Stanley V. Collymore
14 maj 2018.

Författarens kommentarer:
Den 14 januari 2018 var jag både fysiskt och känslomässigt bedövad att lära mig om den tragiskt plötsliga och oväntade döden av den legendariska och ikonen Cyrille Regis strax innan vad som skulle ha varit hans 60-årsdag den 9 februari 2018.

Det är precis fyra månader sedan, då Cyrille Regis dog av en helt oförutsedd hjärtinfarkt och den traumatiska effekten och otrogenheten hos hans död, den rena suddenness av den, den ironiska karaktären händer med en man som alltid var epitom av fitness och en exemplarisk hälsosam livsstil var då och är fortfarande extremt svårt för mig att komma överens med.

Och jag är helt säker på att det inte kräver ett kvantesprång av fantasi för att anta hur helt förödande detta tragiska slag var och uppenbarligen fortfarande är Cyrilles änka Julia och hans barn från sitt första äktenskap. Och för dem alla liksom Cyrills närmaste personliga vänner och många kollegor, och särskilt i fotbollsverdenen, sträcker jag min djupaste sympati med dig och förmedlar på samma sätt min djupa och uppriktiga medkänsla.

Jag betalade min hyllning till Cyrille vid tiden för hans olyckliga död men jag har väntat fram till den här tiden för att publicera dikten som jag har skrivit i kommutering av honom, eftersom jag inte ville tränga på sorgens och sorgens tragiska sorg förlust för Julia, Cyrilles barn och alla andra som var särskilt nära Cyrille.

Mycket har skrivits och sagt om Cyrille sedan han gick och bland de många glödande hyllningarna som han med rätta har mottagit, skulle jag vilja tillägga min ödmjuka och säga öppet, stolt och unapologiskt att Cyrille var en man med största storhet och vad han gjorde inte bara för fotboll i England utan för värdighet, respekt och enhet i vårt svarta och afro-karibiska samhälle inför blatant och institutionaliserad rasism är okvalificerbar och för vilken människor som jag själv kommer att vara varaktiga.

Gud evigt välsigne dig Cyrille och när du antar din rättmätiga plats bland den himmelske värden, vi som fortfarande är här på jorden och dyrkar er för det du gjorde, kommer alltid att minnas dig tills vi också tar vår plats med dig i det celestiala riket. Gone och självklart inte mer med oss fysiskt min vän men jag försäkrar dig Cyrille Regis du kommer aldrig att glömmas bort.

Dydych chi byth yn colli’ch cŵl neu a oeddech chi byth bygythiol, Cyrille Regis!

Gan Stanley Collymore

Pan fydd y Rholfa Nefoedd yn cael ei alw heibio, byddwch yn
sicrbod yno fy mrawd Du a ffrind barhaol. Er er mae’n amlwg,
yn anffodus ac yn anffodus, ddiwedd eich gwirionedd anhy-
goel ymhlith ni yma ar y ddaearCyrille Regis, sy’n werthfaw-
rogi yn drefnus ac, yn ddidwyll, derbyniad croesawgar
i yn dathlu’n gynnes ac yn hael llawn, yn fanteisiol
ac yn annymunol o fywyd gwobrwyo eich bod
yn arwain ac yn eiconig yn ysbrydoliaeth grym i eraill yn ystod
amseroedd nodedig yrhanner cant naw mlynedd oeddech chi
yma yn ein plith, a eu hunain yn cyd-fynd â’r annymunol
etifeddiaeth ysblennydd yr ydych yn ysbrydol Cyrille
Regis wedi gwadu ni fyddwn yn bendant, gwn, a
yn barhaol felly nid yn unig yma ar y Ddaear,
eich cartref blaenorol, ond yn gyfatebol
hefyd yn y Nefoedd gyda’r Celestial
Throng o Angels, Archangels, a
Hefyd Duw Hollalluog ei hun
yn eithaf yn ddwyieithog,
yn barchus yn llethol,
a yn naturiol yn ad-
das yn llawn
gwobrwyo.

© Stanley V. Collymore
14 Mai 2018.

Sylwadau’r Awdur:
Ar 14 Ionawr 2018, roeddwn i’n syfrdanol yn gorfforol ac yn emosiynol i ddysgu am farwolaeth annigwyl ac annisgwyl Cyrille Regis eiconog ac eicon ychydig cyn yr hyn a fu’n pen-blwydd yn 60 oed ar 9 Chwefror 2018.

Mae’n union bedwar mis yn awr gan fod Cyrille Regis wedi marw o drawiad ar y galon hollol annisgwyl, ac effaith trawmatig ac annibynadwyedd ei farwolaeth, sydyn sydyn ei natur eironig yn digwydd i ddyn a oedd bob amser yn epitome o ffitrwydd ac yn esiampl roedd ffordd o fyw iach wedyn ac yn dal i fod yn hynod o galed i mi ddod i delerau â hi.

Ac rwy’n hollol siŵr nad oes angen hwb dychymyg i gymeryd pa mor ddifrodus oedd y chwyth drasig hwn, ac yn amlwg o hyd yw gweddw Cyrille Julia a’i blant o’i briodas gyntaf. Ac i bob un ohonynt yn ogystal â ffrindiau personol agosaf Cyrille a llawer o gydweithwyr, ac yn enwedig felly ym myd pêl-droed, rwy’n ymestyn fy nghydymdeimlad dyfnaf â chi ac yn cyfleu fy nghyddeimlad dwys a thebyg.

Fe wnes i dalu fy deyrngedau i Cyrille ar adeg ei farwolaeth anffodus ond rwyf wedi aros tan y tro hwn i gyhoeddi’r gerdd rydw i wedi ei ysgrifennu wrth gyfnewid iddo gan nad oeddwn am ymyrryd ar y galar a thristwch ei drasig Colli i Julia, plant Cyrille a phawb arall a oedd yn arbennig o agos i Cyrille.

Mae llawer wedi cael ei ysgrifennu a’i ddweud am Cyrille ers iddo fynd heibio ac ymhlith y nifer o deyrngedau disglair y mae wedi derbyn yn gyfiawn, hoffwn ychwanegu fy nythfol a dweud yn agored, yn falch ac yn anymarferol bod Cyrille yn ddyn o’r statws mwyaf a’r hyn a wnaeth nid yn unig ar gyfer pêl-droed yn Lloegr, ond ar gyfer urddas, parch ac undod ein cymuned Du a Affro-Caribïaidd yn wyneb hiliaeth amlwg a sefydliadol, ni ellir ei ddynodi, ac y bydd pobl fel fi’n parhau i fod yn ddiolchgar.

Dduw yn eiddigedd Bendithiwch Cyrille ac wrth i chi dybio eich lle cywir ymhlith y gwesteion Nefol, yr ydym ni sy’n dal yma ar y ddaear ac yn addoli chi am yr hyn a wnaethoch erioed yn eich cofio hyd nes y byddwn ni hefyd yn cymryd ein lle gyda chi yn y Deyrnas Celestial. Wedi dod, ac yn amlwg, ddim mwy gyda ni yn gorfforol fy ffrind ond rwy’n eich sicrhau Cyrille Regis na fyddwch byth yn cael eich anghofio.

Du hast dich nie aus der Ruhe gebracht oder warst du jemals eingeschüchtert, Cyrille Regis!

Von Stanley Collymore

Wenn die himmlische Rolle dort heraufgerufen wird, wirst du
Sicherlich sei dort mein Schwarzer Bruder und bleibender
Freund. Für obwohlEs ist offensichtlich sowohl traurig
als auch bedauerlicherweise das Ende Ihres wirklich
erstaunliche Existenz unter uns hier auf der Erde
Cyrille Regis, der methodisch wertschätzende
und, im Ernst, eine Begrüßung zu herzlich
und großzügig feiern die volles, allgemein vorteilhaftes
und unbestreitbar lohnendes Leben Dass du es ikon-
isch durch-führtest war eine Inspiration zwingen
zu anderen während der bemerkenswerten Zei-
ten der Neunundfünfzig Jahre waren Sie
hier unter uns, und selbst verbunden
mit dem unbestreitbaren prächtiges
Vermächtnis, das Sie die tempera-
Mentvollen Cyrille Regis haben
vermacht Wir werden auf jeden
Fall, ich weiß, und beständig
nicht nur hier auf der Erde,
dein vorheriges Zuhause,
aber auch entsprechend im Himmel mit
der himmlischen Masse von Engeln,
Erzengeln und auch Gott der All-
mächtige Selbst hübsch, Res-
pektabel überwältigend,
natürlich passend
und völlig
belohnt.

© Stanley V. Collymore
14. Mai 2018.

Anmerkungen des Autors:
Am 14. Januar 2018 war ich sowohl körperlich als auch emotional betäubt, kurz vor seinem 60. Geburtstag am 9. Februar 2018 von dem tragisch plötzlichen und unerwarteten Tod der legendären und Ikone Cyrille Regis zu erfahren.

Es ist nun genau vier Monate her, seit Cyrille Regis an einem völlig unvorhergesehenen Herzinfarkt gestorben ist, und die traumatische Wirkung und Unerschütterlichkeit seines Todes, die schiere Plötzlichkeit der ironischen Natur eines Mannes, der immer der Inbegriff von Fitness und vorbildlich war Ein gesunder Lebensstil war und ist für mich immer noch sehr schwer zu bewältigen.

Und ich bin mir absolut sicher, dass es keinen Quantensprung der Vorstellungskraft erfordert, um anzunehmen, wie absolut verheerend dieser tragische Schlag war und offensichtlich immer noch für Cyrilles Witwe Julia und seine Kinder aus seiner ersten Ehe gilt. Ihnen allen und den engsten persönlichen Freunden von Cyrille und vielen Kollegen, besonders in der Welt des Fußballs, möchte ich meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen und mein aufrichtiges und aufrichtiges Beileid ausdrücken.

Ich habe Cyrille zum Zeitpunkt seines unglücklichen Todes meine Ehrerbietung erwiesen, aber ich habe bis zu diesem Zeitpunkt gewartet, um das Gedicht zu veröffentlichen, das ich geschrieben habe, weil ich nicht in die Trauer und Traurigkeit seines Tragischen eindringen wollte Verlust für Julia, Cyrilles Kinder und alle anderen, die Cyrille besonders nahe standen.

Seit seinem Tod ist viel über Cyrille geschrieben und geschrieben worden, und unter den vielen glühenden Ehrungen, die er zu Recht erhalten hat, möchte ich meinen Demütigen hinzufügen und offen, stolz und unmissverständlich sagen, dass Cyrille ein Mann von größtem Format war und was er tat Nicht nur für den Fussball in England, sondern auch für die Würde, den Respekt und die Einheit unserer schwarzen und afro-karibischen Gemeinschaft angesichts des eklatanten und institutionalisierten Rassismus ist nicht quantifizierbar, und dafür werden Menschen wie ich dauerhaft dankbar sein.

Gott segne dich ewig, Cyrille, und wenn du deinen rechtmäßigen Platz unter dem himmlischen Heer übernimmst, werden wir, die du noch hier auf der Erde bist und dich anbetest für das, was du getan hast, für immer an dich erinnern, bis auch wir unseren Platz im himmlischen Königreich einnehmen. Gone und offensichtlich nicht mehr mit uns physisch mein Freund, aber ich versichere Ihnen Cyrille Regis Sie werden nie vergessen werden.

Vous n’avez jamais perdu votre sang-froid ou avez-vous déjà été intimidé, Cyrille Regis!

Par Stanley Collymore

Quand le Rouleau Céleste est appelé là-bas, vous aurez certainement
soyez là mon frère noir et ami durable. Pour bien
il est évidemment à la fois malheureusement et
malheureusement la fin de votre
existence vraiment incroyable
parmi nous ici sur terre
Cyrille Regis, le méthodiquement reconnaissant
et, sincèrement, une réception de bienvenue
à chaleureusement et généreusement
célébrer la vie pleine, communément
avantageuse et indiscutablement
enrichissante que vous avez conduit et de façon iconique
à travers elle était une source d’inspiration
force à d’autres pendant les temps
remarquables
de la cinquante-neuf ans, vous
étiez parmi nous, et
eux-mêmes conjoints
avec l’indéniablement magnifique héritage que vous
l’esprit Cyrille Regis a légué à nous allons
certainement,
je sais, et
de manière
durable non seulement
ici sur Terre, votre
maison précédente, mais aussi
au paradis avec la foule céleste
des anges, des archanges, et aussi
Dieu Tout-Puissant lui-même tout à fait
grassement, respectablement
massivement, et
naturellement adapté
entièrement récompensé.

© Stanley V. Collymore
14 mai 2018.

 

Remarques de l’auteur:
Le 14 janvier 2018, j’ai été stupéfait physiquement et émotionnellement d’apprendre la mort tragiquement soudaine et inattendue du légendaire et légendaire Cyrille Regis juste avant ce qui aurait été son 60ème anniversaire le 9 février 2018.

Il y a exactement quatre mois que Cyrille Régis est mort d’une crise cardiaque totalement imprévue, et l’effet traumatique et l’incroyabilité de sa mort, la soudaineté de la chose ironique qui en est arrivée à un homme qui a toujours été l’incarnation de la forme physique et exemplaire le mode de vie sain était alors et est toujours extrêmement dur pour moi d’accepter.

Et je suis absolument sûr qu’il ne faut pas un saut quantique de l’imagination pour assumer à quel point ce coup tragique a été absolument dévastateur et est évidemment encore à la veuve Julia de Cyrille et ses enfants de son premier mariage. Et à tous, ainsi qu’aux amis les plus proches de Cyrille et à de nombreux collègues, et particulièrement dans le monde du football, je vous transmets mes plus sincères condoléances et transmets de la même manière mes sincères et sincères condoléances.

J’ai payé mes hommages à Cyrille au moment de sa mort malheureuse mais j’ai attendu jusqu’à ce moment pour publier le poème que j’ai écrit en commutation de lui car je ne voulais pas empiéter sur le chagrin et la tristesse de son tragique perte pour Julia, les enfants de Cyrille et tous ceux qui étaient particulièrement proches de Cyrille.

Beaucoup de choses ont été écrites et racontées sur Cyrille depuis son décès et parmi les nombreux hommages lumineux qu’il a légitimement reçus, je voudrais ajouter mon humble et dire ouvertement, fièrement et sans s’excuser que Cyrille était un homme de la plus grande stature et ce qu’il a fait non seulement pour le football en Angleterre, mais pour la dignité, le respect et l’unité de notre communauté noire et afro-caribéenne face au racisme flagrant et institutionnalisé est inquantifiable et pour lequel des gens comme moi seront éternellement reconnaissants.

Dieu vous bénisse éternellement Cyrille et alors que vous occupez la place qui vous revient parmi l’armée céleste, nous qui sommes encore ici sur la terre et qui vous adorons pour ce que vous avez fait vous souviendrons pour toujours jusqu’à notre place dans le royaume céleste. Parti et évidemment plus avec nous physiquement mon ami mais je t’assure Cyrille Regis que tu ne seras jamais oublié.

Get Real! Zionist Kharzarian, bogus Semitic, biblical Jews don’t do DNA tests.

By Stanley Collymore

I’m a Semite because I say I am! No genetic proof or any DNA
testing analysis have I, however, to categorically substantiate
or in any way corroborate this assertive claim which I’m
making and quite rightly and proper, in my view, that
unsubstantiated assertion I keep on sustaining, or
will I ever yield to any; because I’m a Zionist,
European and a Semitic Jew you see and as
a representative of God’s chosen people there’s definitely
no need therefore or any requirement for me, in such
circumstances, to furnish any such corroboration.
Furthermore, I’m likewise fully equipped from
birth and aided through cultural instruction,
because of who I am and the privileged
position that’s fittingly conferred on
me with all the crucial obligations
relevant to my being undeniably
a genuine European, Semitic
and Zionist Jew to forever
and unfeelingly act as I
personally elect to do.

And among the overabundance of marvellous, critical and
distinguishing qualities which I and my kind fortunately
possess are the dexterous virtuosities of malevolent
deception and heartless warmongering, although
we’re most rigorous in our sedulous cunnings
and conscientious arrangements as regards
the latter occurrences to often guarantee
that inside our ingenious gambits and collaboratively
calculated deceptions – unlimited and purposeful
dishonesty on our part to you and me – it’s the
demonstrably mindless, expressively poorly
instructed, contemptable and intellectually
challenged and the regularly entrapped,
European holocaust guilt-ridden and
the injudicious morons of the white
western countries and their easily
bought, sold, graspingly greedy
and disreputable leaders who
stage-manage them that we
Zionists procure to do our
intended fighting for us.

Except, and quite naturally of course, when it applies
to the Palestinians. In which case, in our typically
accepted, Nazi Zionist and European Semitic,
genocidal, ethnic cleansing and hardnosed
sniper-killing, terroristic-eagerness our
decidedly murderous inclinations are
straightforwardly concentrated on
the Palestinians and specifically
their young and predominantly underage children. An
expected pass, consistently devoid of disapproval,
condemnation or any opprobrium meted out to
us by our concurring western bloc countries
leaders chiefly in Rogue State USA – my
apologetic rectification, the potent USA,
Australia, Canada, duplicitous Russia
from where several of our Yidland
Zionist emigres commonly come
from, in addition to delusional,
correspondingly colonialist,
exceptionally obsequious
and pretentious Britain.

And isn’t it especially heart-warming and personally
rewarding to know that all of this is substantially
cultivated, hugely successfully, competently
and enormously commercially carried out
against the inestimable and absolutely
recompensing environment of our
fashionable European holocaust scam and by people
who in essence – and upfront DNA analysis will
swiftly prove this – aren’t in the least Semitic
or by any means genealogically Jewish like
we inventively, blatantly and extremely
lyingly declare that we are, but are in
all genuineness nowt more or less
than bogus, Zionist Kharzarian
Ashkenazi religious phonies
and cultural appropriators
in every imaginable way.

© Stanley V. Collymore
11 May 2018.

Author’s Remarks:
Tell a lie regularly, barefacedly and loudly enough, it’s boastfully and assertively claimed by those who indulge in such sickening and nefarious practices, and ultimately it will unquestionably be fully accepted and definitely regarded as the truth not only by the ill-formed and puerile dimwits to whom it’s calculatedly dispensed but equally so the comprehensively malevolent, illogically psychopathic and the pathologically lying prats who conceived and promulgated the lie in the first place. A rather pernicious art form which is deeply engrained among the Kharzarian Ashkenazi, Yiddish European, irredeemably Zionist and completely bogus Semitic communities across mainland Europe, Britain, Canada, Australia, New Zealand, Rogue State USA, Yidland, of course, and their other western bloc vassal state entities.

And when additionally, as is distinctly obvious in their case, these Zionist and bogus Semites have complete control of global propagandistic instruments like the Hollywood film industry which they assiduously employ for their thoroughly self-centred and patently egotistical advantage, steadfastly conjoined with their accumulative control too over the vast majority of the distinctly white, western bloc countries pathetically so-called mainstream media that wholeheartedly sanctions and staunchly reinforces their sick, premeditated and lying propaganda and, additionally, on top of all of that there are the substantially lavish sums of money – unsurprisingly so as after all money is their God – that are substantially used to remorselessly push and consolidate their heinous subterfuges, as well as to gleefully and manipulatively influence and dominate a piss-poorly informed, entirely dumbed-down educationally and predictably an intellectually challenged and largely white western public, it’s not rocket science to logically determine why these Kharzarian Ashkenazi, primarily Eastern European and Russian bogus Semitic Yids, despite their tiny demographic presence in the countries that they infest, nevertheless do disproportionately exert the influence that they do.

And how beneficial it undoubtedly would be, in the not too distant future, if a united Global South and completely disinclined to the discernible squeamishness that the Third Reich displayed during World War II that his time around there was a genuinely concerted eradication programme which – Auschwitz, Dachau and Bergen-Belsen style – efficiently disposed of each and every single one of these comprehensively barbaric, ethnic-cleansing, genocidal-fixated against the Palestinian people, state apartheid, terroristic, mass murdering and lowlife scum.

This is the 21st Century and unquestionably we are living in an era of highly sophisticated scientific explorations, technological developments and multiple in-depth analytical solutions to man’s diverse interests and problems. All of which can and do definitively compartmentalize in graphically explicit form and without as was commonplace in the past the need for guesswork, the minutest investigative details of anything that’s seriously up for particularized scrutiny, irrespective of whether that topical subject matter – be it animate, inanimate, distinctly new or dinosaurian dated – is up for review.

And in this manifestly impartial and rather state-of-the art scrutinizing and analytical process one can accordingly quite effortlessly DNA construe and comprehensively discern whatever it is they want to informatively know about except, of course, when that specific knowledge quest relates to Kharzarian Ashkenazi, Zionist and distinctly fraudulent “Semitic Jews” that one is dealing with. In which case all such impartial scientific accreditations and objective DNA analyses relating to these same Kharzarian Ashkenazi and fraudulently claimed Zionist “Semites” and in turn backed up by their myriad, readily bought and paid for, overwhelmingly western bloc countries, and their political stooges immediately become null and void.

And it’s certainly not rocket science to cleverly work out why this is so. For why would practised and perennial, financial fraudsters and fraudulent Semites in the bargain who have culturally appropriated another people’s culture – and most particularly that of the Palestinians who are the real Semites want to compliantly and knowingly embarrassingly too quite voluntarily subject themselves to the types of methodical scientific and scrutinizing DNA investigations that in an instant would clearly show them up for the repellent and fraudulent liars that they manifestly are?